Het Wenckebachfonds is een collectief solidariteitsfonds dat is opgericht om werknemers en oud-werknemers te helpen in financiële nood, bij ongevallen, ernstige ziekten en in andere bijzondere situaties. Het is een vangnet voor de werknemers van Tata Steel B.V. (destijds Hoogovens IJmuiden) hun partner en (minderjarige) kinderen, oud- werknemers en hun weduwen en weduwnaars.

In het kader van onze inzet verkrijgen, verwerken, beheren en benutten wij persoonsgegevens. In deze privacyverklaring beschrijven we hoe wij met deze gegevens omgaan.

Contactgegevens:

Stichting Wenckebachfonds
Dudokhuis 2H.14
Antwoordnummer 757
1940 VE Beverwijk

T 0251 49 13 87
www.wenckebachfonds.nl

Persoonsgegevens

Wij verkrijgen persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, e-mail of telefoon.

 Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (kunnen) verwerken.

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Burgerlijke staat
 • Informatie met betrekking tot uw aanvraag

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
In het kader van onze doelstelling zijn onze activiteiten gericht op medewerkers van Tata Steel IJmuiden en hun gezinnen. Inherent daaraan is dat wij persoonsgegevens verkrijgen van (uw) kinderen/ partner.

Ook kan gedacht worden aan informatie naar aanleiding van belangstellingsregistratie en/of verzoeken vanuit interesse/behoeften. Wij gaan hier uiteraard zorgvuldig mee om. Gelijktijdig raden we alle betrokkenen aan zich bewust te zijn van het feit dat met het deelnemen aan het wenckebackfonds u toestemming verleent voor het verwerken van de door u verstrekte persoonsgegeven. Als u van mening bent dat deze persoonsgegevens niet mogen worden verzameld, neemt u dan contact met ons op via WENCKEBACHFONDS@TATASTEELEUROPE.COM of via de bovenstaande vermelde gegevens. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens primair in het kader van onze doelstelling: Werknemers en oud-werknemers te helpen in financiële nood, bij ongevallen, ernstige ziekten en in andere bijzondere situaties.

Middelen daarvoor zijn onder meer:

 • Het onderhouden van contact
 • (Eventueel) nakomen van wettelijke verplichtingen
 • Het uitkeren van vergoedingen

 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens worden verwijderd na het eerste verzoek daartoe door de belanghebbende.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het Wenckebachfonds. Voor zover hier relevant, heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar WENCKEBACHFONDS@TATASTEELEUROPE.COM. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, in principe binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via WENCKEBACHFONDS@TATASTEELEUROPE.COM.