Bijstand wordt slechts verleend in verband met kosten die gemaakt zijn ten gevolge van ernstige ziekten of ongevallen en omstandigheden die daaruit voortvloeien, en overige bijzondere situaties waar hulp noodzakelijk is, onder voorwaarde dat:

  • daarin redelijkerwijs niet reeds op een andere manier is voorzien,
  • de deelnemer zelf naar een oplossing heeft gezocht en blijft zoeken,
  • er een (medische) indicatie of (medische) verwijzing is,
  • de behandeling bij een reguliere instelling in Nederland plaats vindt,
  • indien de regliere behandeling in Nederland niet of niet tijdig wordt aangeboden de deelnemer een vergelijkbare oplossing heeft gezocht in het buitenland.

De deelnemer dient zich op behoorlijke wijze te hebben verzekerd (bijvoorbeeld voor ziektekosten, reisverzekering, etc.) en ook anderszins een redelijke mate van eigen risico te dragen. Voor ziektekosten is de collectieve verzekering van Zilveren Kruis basispakket met 2 sterren aanvullend pakket de referentie.

Als de zorgverzekeraar geen vergoeding verstrekt voor medische bijstand dan is vergoeding alleen mogelijk als duidelijk kan worden aangetoond dat de aanvraag een medische achtergrond heeft. Een schriftelijke afwijzing van de zorgverzekeraar is daarbij noodzakelijk.

Ouderdomsziekten zijn uitgesloten van bijstand. Ouderdomsziekten zijn ziekten waarvan algemeen in de maatschappij geaccepteerd is dat deze gerelateerd zijn aan de ouderdom en/of voorzienbaar zijn.

De richtlijnen worden door de Raad van Beheer periodiek (minimaal 1 keer per 2 jaar) getoetst en zo nodig aangepast. De richtlijnen van het Wenckebachfonds zijn in lijn met de CAO Tata Steel.

De vergoedingen zijn opgenomen in de richtlijnen van het Wenckebachfonds en zijn te vinden op de website van het fonds (www. wenckebachfonds.nl) of zijn op te vragen bij de administratie.

De bijdrage is nooit hoger dan 80% van de totale kosten. Op deze bijdrage worden de vergoedingen in mindering gebracht van (aanvullende) ziektekostenverzekeringen, overheid en andere uitkerende instanties en eventuele drempels. Indien de vergoeding kleiner is of lijkt te worden dan € 20 vindt er geen uitbetaling plaats.

Vergoeding zal plaatsvinden na het indienen van:

  • de nota’s (of een ander bewijs van betaling), en/of
  • de specificatie van de vergoeding(en) van de ziektekostenverzekeraar, en/of
  • de specificatie van de vergoeding(en) van andere uitkerende instanties.

Ten onrechte genoten vergoedingen kunnen worden teruggevorderd.