Bijstand wordt slechts verleend in verband met kosten die gemaakt zijn ten gevolge van ernstige ziekten of ongevallen en omstandigheden die daaruit voortvloeien, en overige bijzondere situaties waar hulp noodzakelijk is, onder voorwaarde dat:

  • daarin redelijkerwijs niet reeds op een andere manier is voorzien;
  • de deelnemer zelf naar een oplossing heeft gezocht en blijft zoeken;
  • er een (medische) indicatie of (medische) verwijzing is;

Bijstand wordt slechts verleend, indien de deelnemer zich op behoorlijke wijze heeft verzekerd (bijvoorbeeld voor ziektekosten, reisverzekering, etc.) en ook anderszins een redelijke mate van eigen risico heeft gedragen. Voor ziektekosten is de collectieve verzekering van Zilveren Kruis basispakket met 2 sterren aanvulling de referentie.

Als de zorgverzekeraar geen vergoeding verstrekt voor medische bijstand dan kunt u alleen in aanmerking komen voor een vergoeding als duidelijk kan worden aangetoond dat de aanvraag een medische achtergrond heeft. Een schriftelijke afwijzing van de zorgverzekeraar is noodzakelijk.

De vergoedingen zijn opgenomen in de Richtlijnen van het Wenckebachfonds welke te vinden zijn op de website (www.wenckebachfonds.nl) of zijn op te vragen bij de administratie. De hoogte van een vergoeding is een door de Raad van Beheer bepaald maximumbedrag. De richtlijnen worden door de Raad van Beheer periodiek (minimaal 1 keer per 2 jaar) getoetst en zo nodig aangepast. De Regelingen van het Wenckebachfonds zijn in lijn met de CAO Tata Steel.

De bijdrage is nooit hoger dan 80% van de totale kosten. Op deze bijdrage worden de vergoedingen in mindering gebracht van (aanvullende) ziektekostenverzekeringen, overheid en andere uitkerende instanties en eventuele drempels. Indien de uitkomst hiervan minder dan € 10 is dan vindt er geen vergoeding plaats.

Vergoeding zal plaatsvinden na het indienen van;

  • de nota’s (of een ander bewijs van betaling), en/of
  • de specificatie van de vergoeding(en) van de ziektekostenverzekeraar, en/of
  • de specificatie van de vergoeding(en) van andere uitkerende instanties;

Ten onrechte genoten vergoedingen kunnen worden teruggevorderd.